Jaarplan 2014

Jaarplan 2014

 

I   JAARPLAN 2014 

Aan de hand van het beleidsplan 2012 – 2015 en aansluitend op de resultaten van het Jaarplan 2013 is het Jaarplan 2014 als volgt vastgesteld.

A.      BESTUURSTAKEN

A.1: De convenanten met de gemeente en de woningcorporaties. Peter en Christine zien erop toe dat deze convenanten in het eerste halfjaar van 2014 worden afgerond.  

A.2:  De jubileumviering.  Peter en Christine gaan verder met de voorbereiding  van het 50-jarig jubileum op 26 maart 2014. Van ieder WAC-lid kan worden gevraagd hand- en spandiensten te verrichten.

        B.   CONTACTEN MET ONZE EXTERNE RELATIES

B.1:  Contacten met de gemeente Hilversum. Indien er na de verkiezingen een nieuwe  wethouder aantreedt willen wij graag met hem/haar kennismaken. Vervolgens nodigen wij de wethouder, samen met de beleidsmedewerkster,   uit voor één van onze bestuursvergaderingen.

B.2:  Contacten met de corporaties.  In het eerste kwartaal van het jaar voeren de contactpersonen het jaarlijkse overleg met “hun” corporatie.Zij blijven aandacht vragen voor het tijdig toezenden van tekeningen.

B.3:  De relatie met VACpunt Wonen. In 2014 gaan wij kennismaken met de nieuwe directeur.

B.4:  De relatie met de VAC’s of WAC’s in de provincie Utrecht. I.v.m. het stopzetten van de subsidie door de provincie Utrecht is het onduidelijk of dit platform nog toekomst heeft. In ieder geval zal er komend voorjaar nog wel een bijeenkomst zijn. Quirina is toegetreden tot het bestuur .

B.5:  De relatie met de VAC’s of WAC’s in de regio Gooi en Vechtstreek. Eenmaal per jaar is er gemeenschappelijk overleg waaraan wij zullen deelnemen. Inmiddels zijn van de WAC’s van Soest en Eemnes tot deze groep toegetreden.

B.6:  De relatie met de inwoners van Hilversum. Het voornemen om periodiek een artikeltje te schrijven voor de Woonbode blijft bestaan. In 2014 neemt Peter hierover contact op met de redactie van de Woonbode {is inmiddels gebeurd}. Vanuit de Woonbode is voorgesteld om periodiek, bijvoorbeeld 1 of 2x per maand in een aan ons toegewezen vaste rubriek vragen van lezers te gaan beantwoorden. Wij willen graag ook adviseren bij particulier opdrachtgeverschap, maar wij realiseren ons dat dit i.v.m. de aanwezige kennis en expertise niet in grote getale kan gebeuren. Het houden van een kleinschalig spreekuur, zoals voorgesteld door de Woonbode, zou een optie zijn, als de Woonbode hieraan wil meewerken. Eventueel kunnen wij contact zoeken met WAC Wijdemeren om samen te werken in het houden van spreekuren.

B.7:  De relatie met andere projectontwikkelaars.  Wij vinden het  belangrijk ook advies te mogen uitbrengen over projecten voor wonen en zorg. Het grote belang hiervan staat voor ons inmiddels vast (zie het artikel van Nathalie Bos).  Wij zullen in 2014 pogen ook zorginstellingen voor ons werk te interesseren.

C.      DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Ieder WAC-lid heeft de basiscursus gevolgd. In overleg met de penningmeester kan verder ieder lid de cursussen of themadagen volgen die hij of zij voor zichzelf nodig acht.  Aandacht behoeft de cursus “volgen van ruimtelijke plannen”.  Deze is in principe verplicht. Wij streven ernaar in 2014 deze cursus in company te organiseren in samenwerking met de VAC’s/WAC’s in de regio om aldus de kosten te beperken.

D.      HET VOLGEN VAN BESTEMMINGSPLANNEN 

Dit project wordt in 2014 gecontinueerd.

E.       PROCES- EN TRAJECTBESCHRIJVING VAN ADVISERING EN PROCES TEKENING LEZEN

Gaandeweg is in het vorige jaar gewerkt aan de verbetering van het proces “tekening lezen”.  Het resultaat is dat het proces over het algemeen goed verloopt. Wij zijn inmiddels vertrouwd met de nieuwe ontwikkelingen  betreffende de digitale aanlevering van tekeningen. 

F.       WOONKWALITEITSONDERZOEK

Op dit moment ontbreekt de capaciteit om een WKO uit te voeren. In ons Beleidsplan is wel aandacht gevraagd voor het houden van een WKO. Als wij een verzoek krijgen voor het houden van een WKO nemen wij dat in overweging.