Evaluatie Jaarplan 2013

Kort jaaroverzicht 2013

 De Hilversumse Woonadviescommissie is het jaar 2013 vol vertrouwen ingegaan. Met twee nieuwe aspirant-leden erbij telde onze commissie  acht leden en  dat leek zeker voldoende voor het ambitieuze programma dat wij voor 2013 in petto hadden. Helaas moesten wij in maart al afscheid nemen van een van onze aspiranten. Zij heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. In september kondigde Yvonne Cup aan dat zij wilde stoppen met haar werk voor de WAC. Yvonne was jarenlang een trouw en actief lid van onze commissie en met haar is veel deskundigheid vertrokken. Wij hebben op passende wijze afscheid genomen.  Vanaf september ging de WAC verder met zes leden.

wac-duurzaam op advies

Onze ambities hadden wij samengevat in het Jaarplan 2013, dat weer is gebaseerd op het in 2012 vastgestelde Beleidsplan 2012 – 2015. Wij hadden ons het volgende voorgenomen:

1.       Deskundigheidsbevordering

Twee leden, die in het voorjaar van 2012 tot de commissie waren toegetreden, hebben in het voorjaar van 2013 de cursus tekening lezen en de basiscursus VACwerk in de Woningbouw gevolgd. Een ander nieuw lid volgde deze laatste cursus in het najaar. Daarmee hebben wij de doelstelling  gehaald. Maar buiten deze opgave uit het jaarplan hebben de leden van de WAC Hilversum nog meer cursussen, platformbijeenkomsten en themabijeenkomsten gevolgd.

2.       Bouwtekeningen beoordelen

Wij wilden met elkaar het proces verbeteren. Dat is gelukt. Inmiddels zijn wij vertrouwd met de digitale wijze van aanleveren van tekeningen en van het digitaal uitbrengen van het advies. Daarnaast worden de adviezen ook op ouderwetse wijze nog op papier in de archiefkast  bewaard.

3.       Volgen van bestemmingsplannen

De WAC is betrokken geweest bij de bestemmingsplannen voor Anna’s Hoeve, Monnikenberg en Langgewenst en volgt het Structuurplan Hilversum 2030. Het bestemmingsplan voor Anna’s Hoeve is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld.

4.       Woonkwaliteitsonderzoek

Het voornemen in 2013 een woonkwaliteitsonderzoek te houden is niet uitgevoerd. De belangstelling bij de corporaties was niet groot en door het vertrek van twee leden hadden wij hiervoor weinig capaciteit beschikbaar.

5.       Voorbereiding jubileum

Na een moeizame start is het aan het einde van het jaar gelukt om een programma voor ons 50-jarig jubileum gereed te hebben.

6.       Plannen in samenwerking met De Woonbode

Op verzoek van de redactie van De Woonbode zou de WAC periodiek in deze krant een artikel publiceren over onderwerpen op het gebied van wonen en leefbaarheid.  Deze artikelen zouden  zoveel mogelijk moeten aansluiten op vragen van lezers. Tevens zou de WAC eenmaal per maand spreekuur houden waar iedereen met vragen terecht zou kunnen. Door langdurige arbeidsongeschiktheid van de betrokken journalist van De Woonbode konden deze plannen in 2013 niet worden uitgevoerd. Gelukkig is de betrokken journalist nu hersteld en gaan wij in 2014  de draad weer oppakken.

7.       Convenanten

De met de gemeente Hilversum en de drie Hilversumse woningcorporaties gesloten convenanten moesten worden aangepast. Enerzijds omdat de WAC begin 2010 een stichting is geworden. Anderzijds  omdat van  wethouder J. Rensen het verzoek is gekomen om de samenwerking van de WAC met de gemeente en de corporaties in één gezamenlijk convenant te regelen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over de tekst en zal de ondertekening in 2014 plaatsvinden. Los van het jaarprogramma is ook ons Huishoudelijk Reglement aangepast door het opnemen van een regeling voor de Kascommissie. Deze commissie is door ons ingesteld om de jaarrekening vooraf te controleren.

8.       Website

In november hebben wij het contract met onze provider opgezegd en hebben wij ons aangesloten bij Vevida. De problemen die wij hadden met het e-mailverkeer zijn daarmee verholpen. Bij die gelegenheid is ook de website onder de loep genomen.

9.       Overleg met de corporaties

De geplande jaarlijkse overleggen van onze contactpersonen met de corporaties zijn in 2013 volgens afspraak uitgevoerd.

Buiten de voornemens uit het Jaarplan hebben wij nog tal van andere activiteiten ontplooid  Op initiatief van de WAC Hilversum zijn voor alle regionale woonadviescommissies  twee cursussen “in company” georganiseerd, één over het Bouwbesluit en één over energiebesparing in bestaande bouw.   Beide cursussen werden verzorgd door VACpunt Wonen. De keuze voor dit “in company” model leidt tot aanzienlijke kostenbesparing waar alle in onze regio werkzame woonadviescommissies van profiteren. Naast deze gezamenlijke cursussen hebben sommige leden zich nog verdiept in onderwerpen als nieuwe, verbeterde systemen voor  waterafvoer, de toegankelijke leefomgeving, bouwen met hout en wonen en zorg.

Een lid van de WAC Hilversum is toegetreden tot het bestuur van het Platform van de WAC’s/VAC’s in de provincie Utrecht en zij neemt tevens deel aan het project “Energieconcepten” van VACpunt Wonen. Voorts heeft de WAC zich gepresenteerd op Hilversumse evenementen, zoals de Maatschappelijke Beursvloer en de Werkconferentie Werkplein Gooi Zuid. 

In april kregen wij het verzoek van Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken of wij hen konden ondersteunen in hun voorgenomen projecten voor energiebesparing. Wij waren zeker in deze projecten geïnteresseerd, maar er is in 2013 nog geen beroep op ons gedaan om daadwerkelijk in actie te komen.

Uiteraard blijft het beoordelen van bouwplannen onze “core business” . Onze verwachting was dat daar i.v.m. de crisis in 2013 weinig vraag naar zou zijn. Deze verwachting is in ieder geval voor wat betreft het eerste half jaar van 2013 uitgekomen. Er is toen geen enkele maal om advies gevraagd. Pas in de laatste maanden van 2013 zijn toch nog twee adviezen uitgebracht.   

Volgens onze voorzitter kijken wij terug op een roerig jaar, maar bij deze terugblik mogen wij constateren dat het geen jaar was waarover wij ontevreden  hoeven te zijn.  Bijna alle doelstellingen uit ons Jaarplan 2013 zijn gerealiseerd en daarnaast zijn wij ook op veel andere terreinen actief geweest. Als wij in het voorjaar van 2014 starten met de publicaties in De Woonbode zal onze bekendheid bij de inwoners van Hilversum zeker toenemen en kunnen wij onze diensten ook aan deze doelgroep aanbieden.  En bij voortgezet economisch herstel zal het aantal “reguliere” adviezen vast wel weer toenemen. Wij zijn er klaar voor.