Plannen voor 2016 en 2017

Plannen van de Woonadviescommissie voor de jaren 2016 en 2017

In de bestuursvergadering van 4 mei 2016 zijn de volgende voornemens voor de jaren 2016 en 2017 vastgesteld.

 1. De werkzaamheden van de WAC.
  Onze advisering op bouwplannen die via de corporaties of via de gemeente bij ons binnenkomen, gaat in de komende twee jaar op de oude voet door. Als gevolg van de regionale samenwerking kunnen wij daarnaast meer verzoeken van particulieren verwachten. Adviseren op utiliteitsbouw gaan wij niet doen.
 2. Wij blijven meedoen aan de samenwerking tussen de WAC’s Gooi, Vecht en Eem.
  Dit betekent dat wij mee participeren in de gezamenlijke website, de folders verspreiden en meedoen aan de public relations.
 3. Kennisverrijking.
  Met het oog op de verwachte ontwikkelingen gaan wij ons verdiepen in de volgende onderwerpen.
  – Levensloopbestendigheid;
  – toegankelijkheid;
  – domotica;
  – Bouwbesluit 2018.
  Voor zover VACpunt Wonen niet voorziet in de door ons nodig geachte mogelijkheden voor kennisverwerving, proberen wij in regionaal verband informatiebijeenkomsten te organiseren, of proberen wij via bedrijven aan kennis te komen.
 4. Werving nieuwe leden.
  In het najaar van 2016 willen wij twee nieuwe leden werven. Daarvoor zullen wij weer De Woonbode benaderen. Maar elk ander geschikt middel voor de werving van nieuwe leden kan ook worden benut.
 5. Publiciteit.
  Ook in de komende jaren zullen wij niet actief de publiciteit zoeken, ook niet naar aanleiding van de persberichten van VACpunt Wonen.